เรายินดีที่จะแนะนำช่องทาง
และรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา
ในคณะสหเวชศาสตร์ของเรา ดังนี้

กรุณาเลือกหลักสูตร

หลักสูตรกายภาพบำบัด

หลักสูตรกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครในระบบ TCAS จำนวน 3 รอบ ดังนี้

TCAS 1

Portfolio

 • รับสมัครโครงการนักเรียนเรียนดี จำนวน 30 คน
 • รับสมัครโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 20 คน
 • รับสมัคร 21 พ.ย. - 26 ธ.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 7-8 ก.พ. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 2

Quota

 • เปิดรับจำนวน 20 คน
 • รับสมัคร 14 ก.พ. - 30 มี.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พ.ค. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 3

Admission

 • เปิดรับจำนวน 20 คน
 • รับสมัคร 7-13 พ.ค. 66
 • ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค. 66
 • ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) 26 พ.ค. 66
 • สอบสัมภาษณ์ 1 มิ.ย. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 4-5

Direct Admission

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

TCAS 1 (Portfolio)

ในรอบ TCAS 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 โครงการ คือ

 • โครงการนักเรียนเรียนดี
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการนักเรียนเรียนดี
หลักสูตรกายภาพบำบัด
โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรกายภาพบำบัด
จำนวนรับ

30

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 2 ส่วนรวมกัน ได้แก่

GPAX

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 3.00 (20%)

TGAT

ความถนัดทั่วไป (TGAT) (80%)

รวมทั้งหมด 100%
การเลือกลำดับ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้เพียง 1 อันดับ
กำหนดการ
 • 21 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2565

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th

 • 13 ม.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 21 ม.ค. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 25 ม.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 7-8 ก.พ. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)

 • 11 ก.พ. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
Download Download

TCAS 2 (Quota)

Quota

ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หลักสูตรกายภาพบำบัด
จำนวนรับ

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

GPAX

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (10%)

TGAT

90-ความถนัดทั่วไป (40%)

A-Level

64-ฟิสิกส์ (25%)

A-Level

66-ชีววิทยา (25%)

รวมทั้งหมด 100%
การเลือกลำดับ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
กำหนดการ
 • 14 ก.พ. - 30 มี.ค. 2566

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th

 • 24 เม.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 28 เม.ย. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 2 พ.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 4-5 พ.ค. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)

 • 9 พ.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566
Download

TCAS 3 (Admission)

Admission
หลักสูตรกายภาพบำบัด
จำนวนรับ

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ และผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

GPAX

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (10%)

TGAT

90-ความถนัดทั่วไป (40%)

A-Level

64-ฟิสิกส์ (25%)

A-Level

66-ชีววิทยา (25%)

รวมทั้งหมด 100%
กำหนดการ
 • 7-13 พ.ค. 2566

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com

 • 20 พ.ค. 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • 20-21 พ.ค. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house

 • 26 พ.ค. 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • 1 มิ.ย. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 2 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 7 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566
Download

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครในระบบ TCAS จำนวน 3 รอบ ดังนี้

TCAS 1

Portfolio

 • รับสมัครโครงการนักเรียนเรียนดี จำนวน 40 คน
 • รับสมัครโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 20 คน
 • รับสมัคร 21 พ.ย. - 26 ธ.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 7-8 ก.พ. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 2

Quota

 • เปิดรับจำนวน 30 คน
 • รับสมัคร 14 ก.พ. - 30 มี.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พ.ค. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 3

Admission

 • เปิดรับจำนวน 20 คน
 • รับสมัคร 7-13 พ.ค. 66
 • ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค. 66
 • ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) 26 พ.ค. 66
 • สอบสัมภาษณ์ 1 มิ.ย. 66
รายละเอียดการสมัคร
TCAS 4-5

Direct Admission

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

TCAS 1 (Portfolio)

ในรอบ TCAS 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 โครงการ คือ

 • โครงการนักเรียนเรียนดี
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการนักเรียนเรียนดี
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
จำนวนรับ

40

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 2 ส่วนรวมกัน ได้แก่

GPAX

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ขั้นต่ำ 3.00 (20%)

TGAT

90-ความถนัดทั่วไป (80%)

รวมทั้งหมด 100%
การเลือกลำดับ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้เพียง 1 อันดับ
กำหนดการ
 • 21 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2565

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th

 • 13 ม.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 21 ม.ค. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 25 ม.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 7-8 ก.พ. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)

 • 11 ก.พ. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
Download Download

TCAS 2 (Quota)

Quota
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
จำนวนรับ

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

TGAT

90-ความถนัดทั่วไป (20%)

A-Level

61-คณิตศาสตร์ 1 (10%)

A-Level

65-เคมี (30%)

A-Level

66-ชีววิทยา (30%)

A-Level

82-ภาษาอังกฤษ (10%)

รวมทั้งหมด 100%
*** ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 ***
การเลือกลำดับ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
กำหนดการ
 • 14 ก.พ. - 30 มี.ค. 2566

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th

 • 24 เม.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 28 เม.ย. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 2 พ.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 4-5 พ.ค. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)

 • 9 พ.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566
Download

TCAS 3 (Admission)

Admission
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
จำนวนรับ

20

ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ และผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

TGAT

90-ความถนัดทั่วไป (20%)

A-Level

61-คณิตศาสตร์ 1 (10%)

A-Level

65-เคมี (30%)

A-Level

66-ชีววิทยา (30%)

A-Level

82-ภาษาอังกฤษ (10%)

รวมทั้งหมด 100%
*** ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 ***
กำหนดการ
 • 7-13 พ.ค. 2566

  เปิดรับสมัคร

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com

 • 20 พ.ค. 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • 20-21 พ.ค. 2566

  ยืนยันสิทธิ์

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house

 • 26 พ.ค. 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

  ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • 1 มิ.ย. 2566

  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 • 2 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th

 • 7 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th

ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566
Download