หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science (Medical Technology)

"เทคนิคการแพทย์" คืออะไร?

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.

 • Aenean quam ornare curabitur blandit consectetur.
 • Nullam quis risus eget urna mollis ornare aenean leo.
 • Etiam porta euismod malesuada mollis nisl ornare.
 • Vivamus sagittis lacus augue rutrum maecenas odio.

เรียนแล้วได้อะไร?

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.

 • Aenean quam ornare curabitur blandit consectetur.
 • Nullam quis risus eget urna mollis ornare aenean leo.
 • Etiam porta euismod malesuada mollis nisl ornare.
 • Vivamus sagittis lacus augue rutrum maecenas odio.

เรียนแล้วทำอะไรได้บ้าง?

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.

 • Aenean quam ornare curabitur blandit consectetur.
 • Nullam quis risus eget urna mollis ornare aenean leo.
 • Etiam porta euismod malesuada mollis nisl ornare.
 • Vivamus sagittis lacus augue rutrum maecenas odio.

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Medical Technology)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Medical Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • จำนวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ภาคการศึกษาปกติ รูปแบบเหมาจ่าย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน รูปแบบเหมาจ่าย 14,000 บาท/ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 108 หน่วยกิจ
⠀⠀2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 37 หน่วยกิจ
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิจ
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
⠀⠀2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 65 หน่วยกิจ
⠀⠀2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิจ
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 144 หน่วยกิจ

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
English for Daily Life
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 1 (0-2-1)
Technology Usage for Digital life
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3 (2-2-5)
Artistic for Life Management
241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5)
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8)
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8)
General Biology
382101 บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2)
Introduction to Medical Technology
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1 (0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
English for Communication
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2 (1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (2-2-5)
Skills Development and
Lifelong Learning
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-3-6)
Life Science Physics
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 (2-3-6)
Basic Biochemistry
382102 หลักการและการบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 1 (1-0-2)
Principle and Maintenance of Laboratory Instruments
382103 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 1 (1-0-2)
Basic Medical Human Genetics
รวม 17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3 (2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2 (0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)
Basic Pharmacology
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3 (2-3-6)
Basic Anatomy
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3 (2-3-6)
Human Physiology
382201 เทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 (0-3-2)
Fundamental Techniques in Medical Laboratory
382202 หลักเทคนิคทางอณูชีววิทยา 1 (1-0-2)
Principle of Molecular Techniques
382231 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 (2-3-6)
Basic Microbiology
รวม 22 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1 (0-2-1)
Health Environment and Community Management
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6)
English for Specific Purpose
330201 หลักพยาธิวิทยา 2 (2-0-4)
Principle of Pathology
247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ 2 (2-0-4)
Basic Medical Statistics
382203 เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2 (1-3-4)
Medical Molecular Techniques
382211 เคมีคลินิกพื้นฐาน 3 (2-3-6)
Fundamental Clinical Chemistry
382221 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 2 (1-3-4)
Basic Hematology
382232 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6)
Medical Mycology and Virology
382241 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-6)
Basic Immunology
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
382301 ระเบียบวิธีวิจัย 1 (1-0-2)
Research Methodology
382302 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2 (2-0-4)
Medical information system and applications
382312 เคมีคลินิกเชิงระบบ 3 (2-3-6)
Systemic Clinical Chemistry
382322 โลหิตวิทยาคลินิก 4 (2-6-7)
Clinical Hematology
382333 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2 (1-3-4)
Medical Bacteriology
382334 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6)
Medical Parasitology
382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (1-3-4)
Clinical Immunology
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3 (2-3-6)
Transfusion Science I
รวม 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3 (0-6-3)
Integration for Professional Innovation
382313 ระบบการวิเคราะห์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 (1-3-4)
Analytical and Instrumentation System in Clinical Chemistry Laboratory
382314 พิษวิทยาเบื้องต้น 1 (1-0-2)
Basic Toxicology
382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือด 2 (1-3-4)
Hemostasis and Blood Coagulation
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ำร่างกาย 2 (1-3-4)
Urinalysis and Body Fluids
382335 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ 1 (0-3-2)
Diagnostic in Medical Bacteriology Laboratory
382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3 (2-3-6)
Transfusion Science II
382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ 2 (1-3-4)
Modern Medical Technology
38237x วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4)
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x)
Free Elective
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2 (1-3-4)
Community Medical Technology
382402 กฎหมายวิชาชีพ 1 (1-0-2)
Professional Law
382403 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 1 (1-0-2)
Laboratory Administration
382404 ระบบการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 (1-0-2)
Quality Assurance System in Medical Laboratory
382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 1 (1-0-2)
Entrepreneurs
382406 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 2 (2-0-4)
Laboratory interpretation and Clinical Correlation
382461 สัมมนาวารสาร 1 (0-3-2)
Journal Seminar
382462 ภาคนิพนธ์ 2 (0-6-3)
Term Paper
38247x วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4)
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x)
Free Elective
รวม 16 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
382463 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 6 (360 ชั่วโมง)
Medical Laboratory Practice
รวม 6 หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

 1. ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เคารพในสิทธิและคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้รับบริการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่องาน
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงศาสตร์ของพื้นฐานชีวิต พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กระบวนการวิจัย ทฤษฎี หลักการ และหลักมาตรฐานงานคุณภาพในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการปฏิบัติงานในระบบสุขภาพหรือการเป็นผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์
 3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้วยข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และพัฒนาคุณภาพงาน
 4. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตามร่วมกับสหวิชาชีพและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ ด้วยข้อมูลที่เกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเชิงประจักษ์ มาใช้วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมีสุนทรียะ ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
 6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย และติดตามการรักษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา และสอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากสภาเทคนิคการแพทย์

 • นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้ช่วยนักวิจัย
 • นักวิชาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ
 • นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์ หรือสถานศึกษา
 • เจ้าของกิจการคลินิกเทคนิคการแพทย์

กระบวนการเรียนการสอน

  ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรคาดหวังไว้อย่างครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ และด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

วิธีการประเมินผล

 • ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และประเมินการนำเสนองานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ เป็นต้น
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ
 • ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 6. สอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ผ่านตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปบรรยากาศการเรียนการสอน

Photography is my passion and I love to turn ideas into beautiful things.

Fringilla Nullam
Ridiculus Parturient
Ornare Ipsum
Nullam Mollis
Euismod Risus
Ridiculus Tristique
Sollicitudin Pharetra
Tristique Venenatis
Cursus Fusce
Consectetur Malesuada
Ultricies Aenean
Pellentesque Commodo
Ultricies Aenean

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา ลองค้นหาคำตอบของคุณจากคำถามที่เราพบได้บ่อยได้ที่นี่

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.