ประวัติความเป็นมา และสัญลักษณ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิมที่มีสถานภาพเป็นวิทยาเขตเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทำให้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้มหาวิทยาลัยพะเยาโดยปริยาย

แต่เดิม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพะเยา มีชื่อเรียกว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” มี “สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปิดรับนิสิตเป็นปีแรกจำนวนสาขาละ 100 คน ในปีการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550) พร้อมกันทุกสาขา

ต่อมาเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อให้สำนักวิชา ดูแลจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยรับผิดชอบ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมทั้งมีมติให้เปิดหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดังนั้นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นับแต่ก่อตั้งสำนักฯ จึงมี 4 หลักสูตรด้วยกันดังกล่าว

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคำสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” และราวเดือนเมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคำสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น นับแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงวันกำเนิดคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์จึงมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ทำเนียบคณบดี

อาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์

หัวหน้าสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

(1 ต.ค. 2550 - 14 ม.ค. 2554)

รศ.มาลินี ธนารุณ

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

(15 ม.ค. 2554 - 20 ก.พ. 2562)

ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

(21 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2566)

ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

(21 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์
คณะสหเวชศาสตร์

มีลักษณะเป็นรูปสัตตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา

ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง ชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนแถบโค้งสีทอง และมีอักษรภาษาไทยสีน้ำเงินคำว่า คณะสหเวชศาสตร์ อยู่ใต้ชายธงเป็นแนวตรง

สีประจำคณะสหเวชศาสตร์

สีประจำคณะสหเวชศาสตร์

 • ชื่อสี : สีน้ำเงิน
 • Color Name : Blue 1
 • Color Code : #0000FF, RGB(0, 0, 255)

ดอกพวงคราม

สีและดอกไม้ประจำคณะ

 • สีประจำคณะสหเวชศาสตร์ คือ สีน้ำเงิน (Blue) โดยมีรหัสสี คือ #0000FF, RGB(0, 0, 255) โดยเป็นสีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการวางแผน
 • ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกพวงคราม

สีประจำสาขาวิชา

 • สีประจำสาขากายภาพบำบัด คือ สีชมพู (Hot Pink) โดยมีรหัสสี คือ #FF69B4, RGB(255, 105, 180)
 • สีประจำสาขาเทคนิคการแพทย์ คือ สีแดงเลือดนก (Crimson) โดยมีรหัสสี คือ #C20000, RGB(194, 0, 0)

สาขากายภาพบำบัด

สีประจำสาขากายภาพบำบัด

 • ชื่อสี : สีชมพู
 • Color Name : Hot Pink
 • Color Code : #FF69B4, RGB(255, 105, 180)

สีประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

 • ชื่อสี : สีแดงเลือดนก
 • Color Name : Crimson
 • Color Code : #C20000, RGB(194, 0, 0)

สาขาเทคนิคการแพทย์