บุคลากรหลักสูตร
กายภาพบำบัด

เราคือผู้สนับสนุนและส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินงานและพัฒนาภารกิจหลักของคณะอย่างมืออาชีพ

22

จำนวนอาจารย์
ทั้งหมด

1

จำนวนอาจารย์
ที่มีตำแหน่งวิชาการ

1

จำนวน
อาจารย์วุฒิป.เอก

3

จำนวน
อาจารย์ลาศึกษาต่อ

แขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบประสาท

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3816

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3816

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงวิชากายภาพบำบัดในเด็ก

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3816

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3816

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง