วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นสถาบันสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
ด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ ชั้นนำของประเทศ
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สร้างงานวิจัยเชิงระดับนานาชาติ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  4. บูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชน กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
  5. พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  6. บริหารจัดการองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ด้วยระบบและกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมขององค์กร

สร้างความสุขและความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและองค์กร ผ่านกลยุทธ์

AAchieve

HHumanized

SSocial responsibility

UUnity

PParticipatory