ติดต่อเรา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Allied Health Sciences
University of Phayao

ที่อยู่
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

0 5446 6697 หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร 0 5446 6666 ต่อ

 • สายตรงคณบดี ต่อ 8979
 • งานธุรการ ต่อ 3336
 • งานกิจการนิสิต ต่อ 3338
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 3339
 • งานบริการการศึกษา ต่อ 3869
 • การเงินและบัญชี ต่อ 3870
 • งานพัสดุและอาคารสถานที่ ต่อ 3871
 • งานบุคคล ต่อ 3872
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 3873
 • หลักสูตรกายภาพบำบัด ต่อ 3816
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ต่อ 3331
E-mail

ahs@up.ac.th

Socialize

facebook

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 8979

LINE

puenpun1234

ข้อเสนอแนะ หรือติชม

คุณคือคนสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาระบุชื่อของท่าน
กรุณาระบุนามสกุลของท่าน
กรุณาระบุอีเมลของท่าน
กรุณาระบุข้อเสนอแนะ/คำติชม

* จำเป็นต้องใส่ข้อมูล