บุคลากรสายสนับสนุน

เราคือผู้สนับสนุนและส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินงานและพัฒนาภารกิจหลักของคณะอย่างมืออาชีพ

18

จำนวน
บุคลากรสายสนับสนุน

9

จำนวนบุคลากร
สำนักงานเลขานุการ

4

จำนวน
นักกายภาพบำบัด

5

จำนวน
นักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3339

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

นักกายภาพบำบัด

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3816

สถานที่ติดต่อ

ห้องพักนักกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

นักกายภาพบำบัด

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3339

สถานที่ติดต่อ

ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 และ 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์