บุคลากรหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์

เราคือผู้สนับสนุนและส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินงานและพัฒนาภารกิจหลักของคณะอย่างมืออาชีพ

26

จำนวนอาจารย์
ทั้งหมด

1

จำนวนอาจารย์
ที่มีตำแหน่งวิชาการ

2

จำนวน
อาจารย์วุฒิป.เอก

2

จำนวน
อาจารย์ลาศึกษาต่อ

แขนงภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3331

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ชั้น 2 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงเคมีคลินิก

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3334

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงจุลชีววิทยาคลินิก

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3335

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง

แขนงโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

โทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 3332

สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 2 อาคารคณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนง