แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ หน่วยงานจะดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต้องเป็นเรื่องที่มีข้อมูลข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ประสบมา หรือรับรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออ้างอิงได้ และหากผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถระบุพยานหลักฐาน หรือพยานบุคคล ซึ่งสามารถให้รายละเอียดเหตุการณ์ หรือวันเวลาที่ชัดเจนได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของหน่วยงาน

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรุณาระบุชื่อของท่าน
กรุณาระบุนามสกุลของท่าน
กรุณาระบุอีเมลของท่าน
กรุณาระบุรายละเอียด

* จำเป็นต้องใส่ข้อมูล