คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ"