ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

Download Document

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ห้องหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
คณะสหเวชศาสตร์

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ
(งบรายได้คณะ)

แบบฟอร์มการขอเบิก
ค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

จรรยาบรรณนักวิจัย