นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

Personal Information

English ภาษาไทย
Name Mr. Gomate La-orpansakul นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล
Education Level - -
Tel 054-466-666 Ext. 3873
e-Mail gomate.la@up.ac.th
Personnel Types Support สายสนับสนุน
Department Secretary Department สำนักงานเลขานุการ

Job Detail

English ภาษาไทย
Managerial Positions Acting Head of Policy and Plan รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
Position Category Specific Professional Positions (Practitioner Level) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ระดับปฏิบัติการ)
Classification Name Computer Sciences วิทยาการคอมพิวเตอร์
Classification Title Computer Technical Officer นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Division Information Technology งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Education

Year Degree Institute

Research main interests

Published papers

# Published Papers
Download CV Google Scholar