สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต”

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะสหเวชศาสตร์ รวมกับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 

                  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาดังกล่าว มีความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วยการสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสาให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตดังกล่าวที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา