สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชสาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

               เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ทางสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมชุมชน และ ดร.ปาจรีย์ มาน้อย หัวหน้าโครงการฯ ได้จัดโครงการ “กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยได้นำนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 167 คน คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด จำนวน 22 ท่าน ร่วมกิจกรรม ณ วัดแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายถวิล วงศ์กันทิยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่กา, ท่านพระครูอาชวพิมล เจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก กล่าวต้อนรับทีมนิสิตและคณาจารย์และเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำอัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พบปะ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการและนิสิตกายภาพบำบัด

                 กิจกรรมในโครงการฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนิสิตกายภาพบัด โดยท่านพระครูอาชวพิมล เจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก และนางนงคราญ ยศชูสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่กาโทกหวาก และกิจกรรมบริการทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกตามฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฐานกิจกรรมตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน โดยให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

                โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนฯ ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่กา ในการประสานงานกับเครือข่าย อสม. และประชาชนในบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 4 เป็นอย่างดี