คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567