คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช เสาร์อิน

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  เสาร์อิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนารายได้”