คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงกับ นางพลับพลึง แสนใจ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางพลับพลึง แสนใจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ”