คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชุมทำความเข้าใจการประเมิน ITA

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 จากการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องเรียนกายภาพบำบัด (เตียงสูง) ชั้น 1 
 

ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เผยแพร่แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้แก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการรับรู้ดังกล่าว