คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้าน Workflow process

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง CE07214 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะสหเวชศาสตร์ได้รับพัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้าน Workflow process การทำงานอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงาน จากการจัดทำคู่มือการให้บริการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี ธนารุณ (อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) ร่วมสร้างแรงบัลดาลใจและให้ข้อคิดในการทำงานแก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหเวชศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร) และ ดร.พัชรียา อัมพุธ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และสื่อสารองค์กร) ร่วมวิภาค รวมถึงให้ข้อคิดเห็นการจัดทำคู่มือการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสหเวชศาสตร์